Leveringsvoorwaarden m.i.v. 1 juli 2023

Jacomij Metalen B.V. en Jacomij Electronics Recycling B.V.

1.                       Bekendmaking

1.1.              Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van Jacomij Metalen B.V. en Jacomij Electronics Recycling B.V., beide gevestigd en kantoorhoudend te Wijk bij Duurstede (U) zijn online beschikbaar via de website (www.jacomij.com) en worden tevens op verzoek toegezonden. In door Jacomij Metalen B.V. of Jacomij Electronics Recycling B.V. uitgebrachte aanbiedingen (offertes) en opdrachtbevestigingen wordt steeds naar de toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden verwezen.

2.                      Aanduiding

2.1.             Jacomij Metalen B.V. of Jacomij Electronics Recycling B.V. wordt in deze algemene voorwaarden tevens aangeduid als leverancier;

2.2.            Iedere (rechts)persoon, die met leverancier een overeenkomst tot levering van goederen heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen, wordt aangeduid als afnemer.

3.                      Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

3.1.             De leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van alle door leverancier gesloten overeenkomsten van levering, waarbij Jacomij Metalen B.V. of Jacomij Electronics Recycling B.V. als leverancier optreedt, tenzij Jacomij Metalen B.V. of Jacomij Electronics Recycling B.V. zich bij de sluiting van een individuele overeenkomst akkoord heeft verklaard met enige andere voorwaarde(n).

3.2.            Voor zover aldus geen afwijkende voorwaarde(n) door leverancier zijn geaccepteerd, gelden onderhavige leveringsvoorwaarden. Eventueel afwijkende voorwaarde(n) of algemene voorwaarden van afnemer binden leverancier slechts indien en voor zover deze schriftelijk door partijen zijn geaccepteerd en uitsluitend ten aanzien van de overeenkomst, waarvoor deze schriftelijke akkoordverklaring werd gegeven.

3.3.            Deze voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van de door of namens leverancier ingeschakelde derden, zoals medewerkers, bestuurders, toeleveranciers of onderaannemers.

3.4.            Een afnemer wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden.

3.5.            Een algemene verwijzing door een afnemer naar zijn algemene voorwaarden wordt door leverancier niet aanvaard, behoudens indien en voor zover de toepasselijkheid van (onderdelen van) die voorwaarden door leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk is geaccepteerd.

3.6.            Leverancier is gerechtigd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde voorwaarden gelden vanaf het moment dat leverancier deze aan afnemer toestuurt of mededeling doet van de wijziging.

4.                      Totstandkoming overeenkomst en communicatie

4.1.             Alle door partijen gecommuniceerde offerteverzoeken, informatieverzoeken en richtprijzen zijn in ieder opzicht vrijblijvend.

4.2.            Aanbiedingen (offertes) hebben een geldigheidsduur van 24 uur, tenzij anders aangegeven in de aanbieding.

4.3.            Voor aanbiedingen (offertes) en alle andere werkzaamheden voorafgaand aan sluiting van een overeenkomst brengen partijen elkaar geen kosten in rekening.

4.4.            Een telefonisch/mondeling afgestemde overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging daarvan door leverancier.

4.5.            De schriftelijke bevestiging door leverancier geldt als volledig bewijs van hetgeen is overeengekomen tenzij de wederpartij onverwijld schriftelijk bezwaar maakt tegen de inhoud van de schriftelijke bevestiging binnen 1 werkdag na dagtekening.

4.6.            Bij raamovereenkomsten komt de koopovereenkomst tot stand telkens op het moment dat de bevestiging van de order voor een (deel-)levering, binnen het kader van de raamovereenkomst, door  leverancier wordt verzonden. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn onverkort van kracht op deze (deel-)leveringen.

4.7.             Indien afnemer namens een derde handelt, staat hij (persoonlijk) in voor het bestaan en de omvang van een toereikende volmacht.

5.                      Zekerheidstelling

5.1.             Leverancier is te allen tijde gerechtigd om alvorens tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst over te gaan, van afnemer zekerheidstelling te vorderen voor de nakoming van de verplichtingen door de afnemer.

5.2.            De zekerheidstelling kan uitsluitend ter bepaling van leverancier gevraagd worden in de vorm van bijvoorbeeld een vooruitbetaling, en/of hypothecair zekerheidsrecht en/of een pandrecht en/of een bankgarantie.

5.3.            Indien de koper de gevraagde zekerheidstelling niet tijdig verschaft, is leverancier gerechtigd na schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

6.                      Opschorting en ontbinding overeenkomst

6.1.             Onverminderd hetgeen overigens in de overeenkomst is bepaald, kan een partij de overeenkomst schriftelijk en buiten rechte opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij te zijn gehouden, indien de wederpartij in verzuim is dan wel als uit andere omstandigheden duidelijk is dat nakoming door die wederpartij binnen de overeengekomen termijn onmogelijk is (geworden).

6.2.            Gedurende de opschorting is leverancier bevoegd en aan het einde daarvan verplicht te kiezen tussen gedeeltelijke nakoming dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

6.3.            Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is leverancier gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is afnemer gehouden om na de betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen.

6.4.            In geval van overmacht van een der partijen is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de overmacht situatie langer dan 3 maanden duurt of naar objectieve verwachting zal duren.

6.5.            Een partij kan, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang buiten rechte de overeenkomst schriftelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens wederpartij te zijn gehouden, indien wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, de wederpartij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van wederpartij wordt geliquideerd, de wederpartij zijn onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van wederpartij beslag wordt gelegd, zich een ingrijpende wijziging van de zeggenschap in de onderneming of groepsstructuur van wederpartij voordoet of in geval afnemer een fusie of splitsing aangaat.

6.6.            Indien de overeenkomst is ontbonden vanwege een situatie als bedoeld in lid 4 of lid 5, betaalt partij reeds verrichte onverschuldigde betalingen terug, vermeerderd met de wettelijke rente over het betaalde bedrag vanaf de dag waarop dit is betaald. Indien de overeenkomst gedeeltelijk is ontbonden, bestaat de terugbetalingsverplichting alleen voor zover de op het ontbonden gedeelte betrekking hebben.

6.7.            In geval van opschorting wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen, en is leverancier bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst gereserveerde of ingekochte zaken voor rekening en risico van afnemer te doen opslaan. In geval van ontbinding wordt de overeengekomen prijs – zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden – onmiddellijk opeisbaar.

7.                       Risico

7.1.             Bij verkopen onder een Incoterms-conditie dienen deze te worden geïnterpreteerd conform de meest recente uitgave der Incoterms van de ICC op de datum waarop de betreffende overeenkomst werd gesloten. Deze Incoterms-condities gelden alsdan voor zover de inhoud der orderbevestiging en/of deze voorwaarden daarvan niet afwijken.

7.2.            Het risico op beschadiging en teloorgang alsook de aansprakelijkheid voor de geleverde goederen gaat over op afnemer bij aankomst (inrit) op het door afnemer aangegeven afleveradres, dan wel, ingeval het vervoer door of namens afnemer geschiedt, bij vertrek van de goederen bij leverancier of het overeengekomen adres (uitrit).

7.3.            De aansprakelijkheid voor beschadiging of teloorgang bij vervoer en laden en lossen bij leverancier c.q. afnemer omvat slechts die gebeurtenissen die worden gedekt door een normale transportverzekering.

8.                      Kwaliteit

8.1.             Afnemer wordt in de gelegenheid gesteld de goederen voorafgaand aan sluiting van de overeenkomst of voorafgaand aan levering op zijn kosten te inspecteren of te laten keuren. Een keuringsrapportage wordt met leverancier gedeeld en geldt als bindend voor partijen voor wat betreft de te leveren kwaliteit van de desbetreffende goederen.

8.2.            Indien afnemer van oordeel is dat de goederen niet aan de overeenkomst voldoen, meldt hij dit schriftelijk binnen 1 werkdag aan leverancier en stelt, voor zover dit aan de orde is, leverancier in de gelegenheid de goederen direct te inspecteren. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het geleverde geacht te zijn geaccepteerd en is het klachtrecht van afnemer vervallen.

8.3.            Afgekeurde goederen wegens verborgen gebreken dienen op straffe van verval van recht te worden ingediend binnen 7 dagen na ontdekking of het moment waarop ontdekking redelijkerwijs mogelijk zou zijn geweest, doch uiterlijk 3 maanden na levering.

8.4.            Indien leverancier niet binnen 5 werkdagen gebruik maakt van de mogelijkheid om de geleverde goederen te inspecteren, is afnemer gerechtigd de goederen naar keuze geheel of gedeeltelijk aan leverancier te retourneren of te laten afvoeren naar een erkend verwerker. De kosten komen voor rekening van leverancier. Het bepaalde in artikel 7.1 en 7.2 is dan niet van toepassing.

8.5.            Indien blijkt dat de goederen niet aan de gesloten overeenkomst voldoen, zal leverancier zo snel mogelijk goederen leveren die wel aan de overeenkomst voldoen. Verder zal leverancier deze goederen in het voorkomende geval op zijn kosten en voor zijn risico terugnemen. Het bepaalde in artikel 7.1 en 7.2 is dan niet van toepassing.

8.6.            Zonder schriftelijke toestemming van leverancier is afnemer niet gerechtigd goederen te retourneren.

8.7.            Afnemer is evenwel  gerechtigd de geleverde goederen te retourneren of af te voeren ter verwerking indien en voor zover dat van overheidswege is aangegeven.

8.8.            Indien partijen geen overeenstemming bereiken over de vraag of de goederen voldoen aan de overeenkomst, wordt in overleg een onafhankelijke deskundige aangewezen welke een voor partijen bindend oordeel geeft over de conformiteit aan de overeenkomst. Partijen delen de kosten van deze deskundige.

8.9.            Indien partijen geen overeenstemming bereiken over een te benoemen deskundige als bedoeld in het vorige lid, benoemt ieder der partijen een eigen deskundige, waarna deze deskundigen een derde onafhankelijke deskundige aanwijzen. De deskundigen bepalen aansluitend ook of en in hoeverre de schade (vertraging, opslagkosten, valuta-, marktprijsschommelingen etc.), en de deskundigenkosten voor rekening komen van een (deels) in het ongelijk gestelde partij.

8.10.          Te leveren goederen waarvoor leverancier dient te betalen aan afnemer blijven eigendom van leverancier tot het moment waarop deze door afnemer zijn geaccepteerd; het bepaalde in artikel 7.1 en 7.2 is in zoverre niet van toepassing.

8.11.           Reclames geven afnemer niet het recht betalingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, bedragen te verrekenen of toekomstige (deel)leveringen te weigeren.

8.12.          Geleverde goederen welke na aflevering reeds zijn be- of verwerkt vallen niet onder de voorafgaande bepalingen van dit artikel.

9.                      Kwantiteit

9.1.             Iedere te leveren partij wordt voorafgaand aan transport en na inladen door leverancier gewogen. De uitkomst van het weegrapport geldt als bindend voor partijen.

9.2.             Onder- en overgewicht van de geleverde goederen is voor risico van die partij door wie c.q. in wiens opdracht het transport plaatsvindt. In alle gevallen is het bepaalde in artikel 7 van overeenkomstige toepassing voor over- en ondergewicht .

9.3.            Geleverde goederen welke na aflevering zijn be- of verwerkt, vallen niet onder de voorafgaande bepalingen van dit artikel.

10.                  Levering

10.1.           Het staat leverancier vrij in gedeelten te leveren, tenzij uitdrukkelijk levering in één partij/transport is overeengekomen.

10.2.          Aflevering aan afnemer vindt plaats op de  overeengekomen datum en tussen de door afnemer aangegeven openingstijden.

10.3.          Afnemer is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke van een overeengekomen termijn geldt dat aflevering in ieder geval binnen 5 werkdagen gedurende openingstijden van leverancier dient plaats te vinden.  In geval van transport door leverancier dient afnemer leverancier te informeren over afwijkende openingstijden. Bij gebreke van afname binnen de overeengekomen tijd is leverancier gerechtigd om, te harer keuze, zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de verkoopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen als ook, indien aan de orde, de kosten voor verlading en transport of om de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, onverminderd haar recht om volledige vergoeding van geleden schade te vorderen. In het eerst genoemde geval worden de goederen geacht door de afnemer bij leverancier  te zijn afgenomen, waarna zij voor rekening en risico van de afnemer en tegen vergoeding aan leverancier van alle daaruit voortvloeiende kosten worden opgeslagen. Indien een dergelijke termijn niet is overeengekomen, is leverancier tot hiervoor omschreven maatregelen gerechtigd, indien de gekochte goederen niet binnen 4 maanden na de orderbevestiging zijn afgenomen.

10.4.          Leverancier is gerechtigd zaken te leveren die afwijken van de overeenkomst indien het wijzigingen betreffen die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke voorschriften, of die een verbetering betekenen.

11.                   Verwerking

11.1.            Indien de overeenkomst betrekking heeft op de (voorbereiding tot) verwijdering, nuttige toepassing of hergebruik van de goederen door/namens afnemer, is leverancier gerechtigd om informatie op te vragen bij afnemer voor zover dat aantoonbaar noodzakelijk is gelet op de naleving van de geldende wet- en regelgeving (bijvoorbeeld WEEELABEX / CENELEC).

11.2.           Indien de overeenkomst inhoudt dat afnemer een betaling ontvangt voor te leveren goederen, is leverancier gerechtigd om de desbetreffende factuur slechts voor de helft te betalen totdat de overeengekomen (voorbereiding tot) verwijdering, nuttige toepassing of hergebruik van de goederen door afnemer is voltooid, zulks aan te tonen door afnemer. Leverancier is evenwel ten alle tijde gerechtigd om zelf hiertoe controles te laten uitvoeren.

11.3.           De van leverancier door afnemer ontvangen goederen als bedoeld in dit artikel moeten worden verwerkt overeenkomstig de daarvoor van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

12.                  Eigendomsvoorbehoud

12.1.           Onderhavig artikel is uitsluitend van toepassing voor geleverde zaken, waarvoor afnemer aan leverancier dient te betalen.

12.2.          Geleverde goederen blijven uitsluitend het eigendom van leverancier in de situatie dat afnemer niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomsten  (waaronder ook begrepen eventuele overeenkomsten gesloten met andere ondernemingen die hetzelfde bestuur hebben als afnemer) heeft voldaan.

12.3.          Zodra afnemer in verzuim is ten aanzien van één of meer van zijn verplichtingen jegens leverancier, worden alle vorderingen op afnemer terstond en ten volle opeisbaar en is leverancier gerechtigd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren.

12.4.          Indien afnemer de door leverancier verkochte en geleverde goederen be-/verwerkt of laat be/verwerken blijft het eigendomsvoorbehoud in stand.

12.5.          Voor het geval deze be-/verwerking ertoe leidt dat een nieuw soort voorwerp wordt gevormd (in de zin van artikel 5:16 BW) draagt de afnemer d.m.v. levering constitutum possessorium reeds bij voorbaat het eigendom van het aldus be-/verwerkte goed aan leverancier over, zulks tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens leverancier, waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt.

12.6.          Indien de afnemer de door leverancier verkochte en geleverde goederen met andere goederen vermengt, blijft leveranciers eigendomsvoorbehoud in stand indien leveranciers goederen nog van de overige kunnen worden gescheiden.

12.7.          In geval na vermenging van goederen, waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, scheiding redelijkerwijs (w.o. kostentechnisch) niet meer mogelijk is, draagt afnemer d.m.v. levering constitutum possessorium reeds bij voorbaat een gedeelte over van de goederen, waarvan de goederen van leverancier na vermenging deel van (zullen) uitmaken. Dit gedeelte is gelijk aan het door leverancier geleverde aandeel in de vermengde goederen dan wel een hoeveelheid welke overeen komt met de verkeerswaarde van het door leverancier geleverde gedeelte van de vermengde goederen.

12.8.          Afnemer is niet gerechtigd om goederen, die krachtens  eigendomsvoorbehoud of krachtens levering constitutum possessorium eigendom van leverancier zijn, te vermengen, te be-/verwerken en/of tot zekerheid of anderszins aan enige derde(n) over te dragen, tenzij dit plaatsvindt in de normale uitoefening van zijn bedrijf en indien afnemer niet t.a.v. enige koopovereenkomst met leverancier in verzuim is.

12.9.          Afnemer zal voor onder hem berustende goederen, die leveranciers eigendom zijn, de zorg van een goed huisvader in acht nemen. Afnemer zal leverancier er onverwijld van in kennis stellen, wanneer een derde enig recht op onder hem berustende goederen, die eigendom van leverancier zijn, pretendeert, wenst uit te oefenen, uitoefent en/of op dergelijke goederen beslag legt.

12.10.        Afnemer machtigt leverancier hierbij onherroepelijk om in de gevallen, omschreven in artikel 6, alle onder hem berustende goederen, die eigendom van leverancier zijn, (weer) feitelijk in bezit te nemen en om daartoe diens bedrijfsterrein en -gebouwen te betreden, terwijl hij zich verplicht om alsdan op leveranciers eerste verzoek aan te geven waar deze goederen zich bevinden.

12.11.         Afnemer zal de zaken niet bezwaren en zal deze zaken verzekeren tegen diefstal en andere schade en verzekerd houden tegen de gebruikelijke risico’s en de polissen op eerste verzoek van leverancier overleggen.

13.                  Prijzen

13.1.           De overeengekomen prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, in euro’s en exclusief kosten van vervoer, belastingen, in- en uitvoerrechten, overige heffingen, assurantie- en eventueel verpakkingskosten.

13.2.          De prijzen zijn vast, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt op welk tijdstip de aanpassing plaatsvindt.

13.3.          Voor zover in de overeengekomen prijs rekening is gehouden met ten laste van leverancier komende kosten van transport, verzekering en dergelijke, zijn deze gebaseerd op de bij afsluiting van het contract aan leverancier bekende tarieven en onder normale omstandigheden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is emballage niet in de prijs inbegrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht.

13.4.          Indien, in verband met levering van belangrijke hoeveelheden gedurende een bepaalde periode, door afnemer prijskortingen zijn bedongen, dan gelden deze kortingen uitsluitend, indien de overeengekomen hoeveelheden inderdaad binnen de overeengekomen contractperiode volledig door afnemer zijn afgenomen.

14.                  Facturering en betaling

14.1.           Facturering geschiedt per levering, tenzij anders overeengekomen, tegen de overeengekomen prijzen en valuta.

14.2.          De factuur wordt gezonden aan het door de wederpartij opgegeven adres onder vermelding van datum en nummer van de overeenkomst, btw-bedrag alsmede andere door wederpartij verlangde gegevens.

14.3.          De wederpartij betaalt binnen de op de factuur aangegeven termijn.

14.4.          De betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij een ander betaalmiddel is overeengekomen.

14.5.          Indien wederpartij een factuur zonder geldige reden niet (volledig) binnen het verstrijken van deze termijn heeft voldaan, is hij van rechtswege over het openstaande bedrag verschuldigd:

-        een kostenvergoeding als bedoeld in art. 6:96 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek en

-        de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119b van het Burgerlijk Wetboek.

14.6.          De kosten- en rentevergoeding wordt voldaan op vordering van wederpartij.

14.7.           Betaling (al dan niet gedeeltelijk) van een factuur houdt geen erkenning in dat het product of de verwerking van dit product voldoet aan de overeenkomst.

14.8.          Partijen zijn bevoegd verschuldigde factuurbedragen te verrekenen met over en weer verschuldigde bedragen. De partij die zich beroept op verrekening zendt hiervan een berekening/overzicht aan de wederpartij.

15.                  Informatie

15.1.           Een raamovereenkomst houdt geen impliciete garantie of toezegging van partijen in, dat de wederpartij aanspraak kan maken op deelovereenkomsten.

15.2.          Voor zover dit niet blijkt uit de omschrijving/aard van de goederen zelf, vermeldt leverancier eventuele met de goederen samenhangend gevaar of risico voor milieu en/of medewerkers in aanbiedingen (offertes)/overeenkomst en/of bij levering van de goederen.

15.3.          Afnemer staat er voor in dat hij de te leveren goederen mag ontvangen c.q. verwerken. Afnemer zendt per ommegaande bericht aan leverancier als zich een relevante wijziging voordoet in de vergunningen en/of andere overheidstoestemmingen waarover afnemer moet beschikken om de geleverde goederen te mogen accepteren en/of te verwerken.

15.4.          Partijen maken alle gegevens en kennis die zij verkrijgen van/via wederpartij waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden op geen enkele wijze (verder) bekend, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter hen tot bekendmaking daarvan verplicht. Onderhavige verplichting wordt opgelegd aan alle personen die partijen die bij de uitvoering van de overeenkomst door hen betrokken worden.

15.5.          Partijen doen geen mededelingen naar derden met betrekking tot de overeenkomst dan na voorafgaande toestemming van de wederpartij.

16.                  Overmacht

16.1.           Een partij stelt de wederpartij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte indien zich een geval van overmacht voordoet. Alsdan is de wederpartij bevoegd te kiezen tussen:

a.      het verlenen van uitstel voor de nakoming van de verplichtingen van wederpartij gedurende een redelijke termijn. Indien na afloop van deze termijn nakoming wegens voortdurende overmacht nog steeds niet mogelijk is, is wederpartij bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade en enige kosten gehouden te zijn; of

b.      ontbinding zoals opgenomen in artikel 6.2.

16.2.          Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, tekortkoming of niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie van leverancier en liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van leverancier of tekortschieten van door hem ingeschakelde derden. Onder overmacht wordt bijvoorbeeld wel verstaan: onaangekondigde of retroactieve wijzigingen in overheidsregelgeving, handelsblokkades, oorlog(-sdreiging), burgeroorlog en terrorisme.

17.                Garantie

17.1.          Leverancier garandeert dat de geleverde zaken, voor zover sprake van afvalstoffen:

 • geheel in overeenstemming zijn met het acceptatiebeleid van afnemer, dat voor de levering door afnemer aan leverancier ter beschikking is gesteld.
 • ten minste voldoen aan de daarop van toepassing zijnde wettelijke eisen en overheidsvoorschriften. Dat houdt in ieder geval in, dat wordt voldaan aan het zorgdragen door leverancier van een volledig, juist en ondertekend begeleidingsformulier

17.2.          Afnemer garandeert dat de geleverde zaken, voor zover sprake is van afvalstoffen:

 • mogen worden geaccepteerd, ingezameld, ontvangen op grond van een verleende vergunning en/of andere overheidstoestemmingen;
 • zullen worden verwerkt op grond van een verleende vergunning en/of andere overheidstoestemmingen.

18.                 Aansprakelijkheid

18.1.          Afnemer is aansprakelijk voor alle materiële en/of immateriële (gevolg)schade die door leverancier wordt geleden als gevolg van:

       a.       Een gebrek in/bij de verwijdering, nuttige toepassing of hergebruik van de geleverde goederen; of
       b.       Ander handelen of nalaten van hemzelf, van zijn personeel of van degene die door hem bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

18.2.          Afnemer vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden op vergoeding van schade op grond van aansprakelijkheid als hierboven omschreven.

18.3.         Het bepaalde in artikel 6.4 laat het recht van partijen onverlet om verrekening toe te passen met geleden schade in de situatie dat de wederpartij in verzuim is.

19.                Toepasselijk recht en jurisdictie

19.1.         Voor situaties waarin deze keuze aan de orde is wordt ieder geschil tussen partijen ter zake van de overeenkomst bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, tenzij het bepaalde in artikel 8 van toepassing is of partijen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

19.2.          Idem is op deze overeenkomst het Nederlands recht van toepassing.

19.3.          De toepasselijkheid van de bepalingen van de ‘United Nations Convention on contracts for the sale of goods’ (het ‘Weens Koopverdrag’) is uitgesloten.

Inkoop- en acceptatievoorwaarden m.i.v. 1 juli 2023

Jacomij Metalen B.V. en Jacomij Electronics Recycling B.V.

1.                       Bekendmaking

1.1.              Deze Algemene inkoop- en acceptatievoorwaarden (hierna ook: inkoopvoorwaarden) van Jacomij Metalen B.V. en Jacomij Electronics Recycling B.V., beide gevestigd en kantoorhoudend te Wijk bij Duurstede (U) zijn online beschikbaar via de website (www.jacomij.com) en worden tevens op verzoek toegezonden. In door Jacomij Metalen B.V. of Jacomij Electronics Recycling B.V.,  uitgebrachte offerteverzoeken, aanbiedingen (offertes) en opdrachtbevestigingen wordt steeds naar de toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden verwezen.

2.                      Aanduiding

2.1.             Jacomij Metalen B.V. of Jacomij Electronics Recycling B.V. wordt in deze algemene voorwaarden tevens aangeduid als afnemer;

2.2.            Iedere (rechts)persoon, die met afnemer een overeenkomst tot levering van goederen en/of diensten heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen, wordt aangeduid als leverancier.

3.                      Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

3.1.             De inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van alle door afnemer gesloten overeenkomsten van levering van goederen en/of diensten, waarbij Jacomij Metalen B.V. of Jacomij Electronics Recycling B.V. als afnemer optreedt, tenzij  Jacomij Metalen B.V. of Jacomij Electronics Recycling B.V. zich bij de sluiting van een individuele overeenkomst akkoord heeft verklaard met enige andere voorwaarde(n).

3.2.            Voor zover aldus geen afwijkende voorwaarde(n) door afnemer zijn geaccepteerd, gelden onderhavige  inkoop- en acceptatievoorwaarden. Eventueel afwijkende voorwaarde(n) of algemene voorwaarden van leverancier binden partijen slechts indien en voor zover deze schriftelijk door partijen zijn geaccepteerd en uitsluitend ten aanzien van de overeenkomst, waarvoor deze schriftelijke akkoordverklaring werd gegeven.

3.3.            Deze voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van de door of namens afnemer ingeschakelde derden, zoals medewerkers, bestuurders, toeleveranciers of onderaannemers.

3.4.            Een leverancier wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden.

3.5.            Een algemene verwijzing door een leverancier naar zijn algemene voorwaarden wordt door afnemer niet aanvaard, behoudens indien en voor zover de toepasselijkheid van (onderdelen van) die voorwaarden door afnemer uitdrukkelijk en schriftelijk is geaccepteerd.

3.6.            De afnemer is gerechtigd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde voorwaarden gelden vanaf het moment dat afnemer deze aan leverancier toestuurt of mededeling doet van de wijziging.                

4.                      Totstandkoming van de overeenkomst

4.1.             Alle door partijen gecommuniceerde offerteverzoeken, informatieverzoeken en richtprijzen zijn in ieder opzicht vrijblijvend.

4.2.            Aanbiedingen (offertes) hebben een geldigheidsduur van 24 uur, tenzij anders aangegeven in de aanbieding.

4.3.            Voor aanbiedingen (offertes) en alle andere werkzaamheden voorafgaand aan sluiting van een overeenkomst brengen partijen elkaar geen kosten in rekening.

4.4.            Een mondeling/telefonisch afgestemde overeenkomst komt pas tot stand door de schriftelijke bevestiging daarvan door afnemer.

4.5.            De schriftelijke bevestiging door afnemer geldt als volledig bewijs van hetgeen is overeengekomen tenzij de wederpartij onverwijld schriftelijk bezwaar maakt tegen de inhoud van de schriftelijke bevestiging binnen 1 werkdag na dagtekening.

4.6.            Bij raamovereenkomsten komt de koopovereenkomst tot stand telkens op het moment dat de bevestiging van de order voor een (deel-)levering, binnen het kader van de raamovereenkomst, door afnemer wordt verzonden. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn onverkort van kracht op deze (deel-)leveringen.

4.7.             Indien leverancier namens een derde handelt, staat hij (persoonlijk) in voor het bestaan en de omvang van een toereikende volmacht.

5.                      Opschorting en ontbinding overeenkomst

5.1.             Onverminderd hetgeen overigens in de overeenkomst is bepaald, kan een partij de overeenkomst schriftelijk en buiten rechte opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij te zijn gehouden, indien de wederpartij in verzuim is dan wel als uit andere omstandigheden duidelijk is dat nakoming door die wederpartij binnen de overeengekomen termijn onmogelijk is (geworden).

5.2.            Gedurende de opschorting is afnemer bevoegd en aan het einde daarvan verplicht te kiezen tussen gedeeltelijke nakoming dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

5.3.            In geval van overmacht van één der partijen is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de overmacht situatie langer dan 3 maanden duurt of naar objectieve verwachting zal duren.

5.4.            Een partij kan, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang buiten rechte de overeenkomst schriftelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens wederpartij te zijn gehouden, indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, de wederpartij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van wederpartij wordt geliquideerd, de wederpartij zijn onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van wederpartij beslag wordt gelegd, zich een ingrijpende wijziging van de zeggenschap in de onderneming of groepsstructuur van wederpartij voordoet of in geval leverancier een fusie of splitsing aangaat.

5.5.            Indien de overeenkomst is ontbonden vanwege een situatie als bedoeld in lid 3 of 4, betaalt (weder)partij reeds verrichte onverschuldigde betalingen terug, vermeerderd met de wettelijke rente over het betaalde bedrag vanaf de dag waarop dit is betaald. Indien de overeenkomst gedeeltelijk is ontbonden, bestaat de terugbetalingsverplichting alleen voor zover die op het ontbonden gedeelte betrekking hebben.

6.                      Risico

6.1.             Bij inkopen onder een Incoterms-conditie dienen deze te worden geïnterpreteerd conform de meest recente uitgave der Incoterms van de ICC op de datum waarop de betreffende overeenkomst werd gesloten. Deze Incoterms-condities gelden alsdan voor zover de inhoud der orderbevestiging en/of deze voorwaarden daarvan niet afwijken.

6.2.            Het risico op beschadiging en teloorgang alsook de aansprakelijkheid voor de geleverde goederen gaat over op de afnemer bij aankomst (inrit) op het door afnemer aangegeven afleveradres, dan wel, ingeval het vervoer door of namens afnemer geschiedt, bij vertrek van de goederen bij leverancier of het overeengekomen adres (uitrit).

6.3.            De aansprakelijkheid voor beschadiging of teloorgang bij vervoer en laden en lossen omvat slechts die gebeurtenissen die worden gedekt door een normale transportverzekering.

7.                       Kwaliteit

7.1.             Afnemer wordt in de gelegenheid gesteld de goederen voorafgaand aan sluiting van de overeenkomst of voorafgaand aan levering op zijn kosten te inspecteren of te laten keuren. Een keuringsrapportage wordt met leverancier gedeeld en geldt als bindend voor partijen voor wat betreft de te leveren kwaliteit van de desbetreffende goederen.

7.2.            Indien transport plaatsvindt door leverancier en afnemer bij aankomst constateert dat de goederen ondeugdelijk zijn aangeleverd, is afnemer gerechtigd de goederen niet te accepteren/uit te laden en de lading direct retour te sturen.

7.3.            Indien afnemer van oordeel is dat de goederen niet aan de overeenkomst voldoen, meldt hij dit zo spoedig mogelijk aan leverancier en stelt, voor zover dit aan de orde is, leverancier in de gelegenheid de goederen direct te inspecteren.

7.4.             Afgekeurde goederen wegens verborgen gebreken dienen op straffe van verval van recht te worden gereclameerd binnen 7 dagen na ontdekking of het moment waarop ontdekking redelijkerwijs mogelijk zou zijn geweest, doch uiterlijk 3 maanden na levering.

7.5.            Indien leverancier niet binnen 5 werkdagen gebruik maakt van de mogelijkheid om de geleverde goederen te inspecteren, is afnemer gerechtigd de goederen naar keuze geheel of gedeeltelijk aan leverancier te retourneren of te laten afvoeren naar een erkend verwerker. De kosten komen voor rekening van leverancier. Het bepaalde in artikel 6.1 en 6.2 is niet van toepassing.

7.6.            Indien blijkt dat de goederen niet aan de gesloten overeenkomst voldoen en geen overeenstemming door prijsaanpassing wordt bereikt, zal leverancier zo snel mogelijk goederen leveren die wel aan de overeenkomst voldoen. Verder zal leverancier deze goederen in het voorkomende geval op zijn kosten en voor zijn risico terugnemen. Het bepaalde in artikel 6.1 en 6.2 is niet van toepassing.

7.7.             Afnemer is hoe dan ook gerechtigd de geleverde goederen te retourneren of af te voeren ter verwerking indien en voor zover dat van overheidswege is aangegeven.

7.8.            Indien partijen geen overeenstemming bereiken over de vraag of de goederen voldoen aan de overeenkomst, wordt in overleg een onafhankelijke deskundige aangewezen welke een voor partijen bindend oordeel geeft over de conformiteit aan de overeenkomst. Partijen delen de kosten van deze deskundige.

7.9.            Indien partijen geen overeenstemming bereiken over een te benoemen deskundige als bedoeld in het vorige lid, benoemt ieder der partijen een eigen deskundige, waarna deze deskundigen een derde onafhankelijke deskundige aanwijzen. De deskundigen bepalen aansluitend ook of en in hoeverre de schade (vertraging, opslagkosten, valuta-, marktprijsschommelingen, etc.), en de deskundigenkosten voor rekening komen van een (deels) in het ongelijk gestelde partij.

7.10.          Te leveren goederen waarvoor leverancier dient te betalen aan afnemer blijven eigendom van leverancier tot het moment waarop deze door afnemer zijn geaccepteerd; het bepaalde in artikel 6.1 en 6.2 is in zoverre niet van toepassing.

7.11.           Geleverde goederen welke na aflevering reeds zijn be- of verwerkt vallen niet onder de voorafgaande bepalingen van dit artikel.

8.                      Kwantiteit

8.1.             Iedere te leveren partij goederen wordt direct bij binnenkomst en voorafgaand aan lossen/verwerken door afnemer gewogen. De uitkomst van het weegrapport geldt als bindend voor partijen.

8.2.            Indien aan de orde worden de geleverde goederen separaat opgeslagen en aansluitend door afnemer verwerkt tot afzonderlijke materiaalfracties welke separaat worden gewogen. De uitkomsten van de uitweging van deelfracties is bindend voor partijen (afrekening vindt plaats op basis van de door afnemer uitgewogen deelfracties).

8.3.            Een onder- of overmaat van minder dan 2% gewichtsverschil tussen weging bij vertrek en aankomst c.q. na scheiding in deelfracties wordt hoe dan ook door partijen geaccepteerd.

8.4.            Verdergaande onder- en overmaat van de geleverde goederen is voor risico van die partij door wie c.q. in wiens opdracht het transport plaatsvindt. In alle gevallen is het bepaalde in artikel 6  van overeenkomstige toepassing voor over- en ondermaat.

9.                      Levering

9.1.             Het staat leverancier vrij in gedeelten te leveren, tenzij uitdrukkelijk levering in één partij/transport is overeengekomen.

9.2.            Tenzij anders overeengekomen vindt aflevering aan (vervoerder van) afnemer plaats tussen 7:00 uur en 16:30 uur op een werkdag.

9.3.            Indien een uiterste leverdatum overeen is gekomen, geldt deze als fatale termijn. Leverancier is bij verzuim hoe dan ook aansprakelijk voor schade als gevolg van eventuele marktprijsfluctuaties.

9.4.            Het nalaten door één van de partijen om binnen een in de overeenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te verlangen niet aan, tenzij de desbetreffende partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming heeft ingestemd.

10.                   Verwerking

10.1.           Indien de overeenkomst betrekking heeft op de (voorbereiding tot) verwijdering, nuttige toepassing of hergebruik van de goederen door/namens afnemer, is leverancier gerechtigd om informatie op te vragen bij afnemer voor zover dat aantoonbaar noodzakelijk is gelet op de naleving van WEEELABEX / CENELEC.

11.                   Eigendomsvoorbehoud

11.1.            Onderhavig artikel is uitsluitend van toepassing voor geleverde zaken, waarvoor afnemer aan leverancier dient te betalen.

11.2.           Geleverde goederen zijn eigendom van afnemer, tenzij deze niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst.

11.3.           Afnemer is gerechtigd om geleverde zaken, die krachtens eigendomsvoorbehoud  leveranciers eigendom zijn, te vermengen, te be/verwerken en aansluitend aan enige derde(n) over te dragen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering, tenzij afnemer in verzuim is t.a.v. de desbetreffende overeenkomst met leverancier.

11.4.           Afnemer zal voor onder hem berustende goederen, die leveranciers eigendom zijn, de zorg van een goed huisvader in acht nemen. Leverancier zal afnemer er onverwijld van in kennis stellen, wanneer een derde enig recht op onder hem berustende goederen, die leveranciers eigendom zijn, pretendeert, wenst uit te oefenen, uitoefent en/of op dergelijke goederen beslag legt.

11.5.           Afnemer machtigt leverancier hierbij onherroepelijk om in de gevallen, omschreven in artikel 5, alle onder hem berustende goederen, die eigendom van leverancier zijn, (weer) feitelijk in bezit te nemen.

12.                   Prijzen

12.1.           De overeengekomen prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, in euro’s en exclusief kosten van vervoer, belastingen, in- en uitvoerrechten, overige heffingen, assurantie- en eventueel verpakkingskosten.

12.2.          De prijzen zijn vast, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt op welk tijdstip de aanpassing plaatsvindt.

12.3.          Voor zover in de overeengekomen prijs rekening is gehouden met ten laste van leverancier komende kosten van transport, verzekering en dergelijke, zijn deze gebaseerd op de bij afsluiting van het contract aan leverancier bekende tarieven en  onder normale omstandigheden.

13.                   Facturering en betaling

13.1.           Facturering geschiedt tenzij anders overeengekomen, per levering, tegen de overeengekomen prijzen en valuta.

13.2.          De factuur wordt gezonden aan het door de wederpartij opgegeven adres onder vermelding van datum en nummer van de overeenkomst, btw-bedrag alsmede andere door wederpartij verlangde gegevens.

13.3.          De wederpartij betaalt, tenzij anders overeengekomen,  binnen de op de factuur gestelde redelijke termijn.

13.4.          De betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij een ander betaalmiddel is overeengekomen.

13.5.          Indien wederpartij een factuur zonder geldige reden niet (volledig) binnen het verstrijken van deze termijn heeft voldaan, is hij in verzuim en van rechtswege over het openstaande bedrag verschuldigd:

 • een kostenvergoeding als bedoeld in art. 6:96 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek en
 • de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119b van het Burgerlijk Wetboek.

13.6.          De kosten- en rentevergoeding wordt voldaan op vordering van wederpartij.

13.7.          Betaling (al dan niet gedeeltelijk) van een factuur houdt geen erkenning in dat het product of de verwerking van dit product voldoet aan de overeenkomst.

13.8.          Partijen zijn bevoegd verschuldigde factuurbedragen te verrekenen met over en weer verschuldigde bedragen. De partij die zich beroept op verrekening zendt hiervan een berekening/overzicht aan de wederpartij.

14.                   Informatie

14.1.           Een raamovereenkomst houdt geen impliciete garantie of toezegging van partijen in, dat de wederpartij aanspraak kan maken op deelovereenkomsten.

14.2.          Voor zover dit niet duidelijk blijkt uit de omschrijving/aard van de goederen zelf, vermeldt leverancier eventuele met de goederen samenhangend gevaar of risico voor milieu en/of medewerkers/machines, zowel bij ontladen als bij verdere verwerking, in offerteverzoek/offerte/overeenkomst en/of bij levering van de goederen.

14.3.          Afnemer staat er voor in dat hij de te leveren goederen mag ontvangen c.q. verwerken. Afnemer zendt per omgaande bericht aan leverancier als zich een relevante wijziging voordoet in de vergunningen en/of andere overheidstoestemmingen waarover afnemer moet beschikken om de geleverde goederen te mogen accepteren en/of te verwerken.

14.4.          Leverancier staat ervoor in dat de geleverde goederen geen informatie bevat welke geheim is of vertrouwelijk, dan wel waarop auteursrechten of vergelijkbare rechten rusten. Buiten opzet of grove schuld is afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk voor onverhoopte verspreiding/openbaarmaking van informatie welke mogelijk nog op/in/aan de geleverde goederen aanwezig is. Leverancier vrijwaart afnemer van eventuele schade/aanspraken op dit punt.

14.5.          Partijen maken alle gegevens en kennis die zij verkrijgen van/via wederpartij waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden op geen enkele wijze (verder) bekend, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter hen tot bekendmaking daarvan verplicht. Onderhavige verplichting wordt opgelegd aan alle personen die partijen die bij de uitvoering van de overeenkomst door hen betrokken worden.

14.6.          Partijen doen geen mededelingen naar derden met betrekking tot de overeenkomst dan na voorafgaande toestemming van de wederpartij.

15.                   Overmacht

15.1.           Een partij stelt de wederpartij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte indien zich een geval van overmacht voordoet. Alsdan is de wederpartij bevoegd te kiezen tussen:

       a. het verlenen van uitstel voor de nakoming van de verplichtingen van wederpartij gedurende een redelijke termijn. Indien na afloop van deze termijn nakoming wegens voortdurende overmacht nog steeds niet mogelijk is, is wederpartij bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade en enige kosten gehouden te zijn; of

       b. ontbinding zoals opgenomen in artikel 5.2.

15.2.          Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, tekortkoming of niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie van leverancier en liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van leverancier of tekortschieten van door hem ingeschakelde derden. Onder overmacht wordt bijvoorbeeld wel verstaan: onaangekondigde of retroactieve wijzigingen in overheidsregelgeving, handelsblokkades, oorlog(dreiging), burgeroorlog en terrorisme.

16.                   Garantie

16.1.           Leverancier garandeert dat de geleverde zaken zijn eigendom zijn en vrij zijn van rechten van derden.

16.2.          Leverancier garandeert dat de geleverde zaken, voor zover sprake van afvalstoffen:

 • geheel in overeenstemming zijn met het acceptatiebeleid van afnemer, dat voor de levering door afnemer aan leverancier ter beschikking is gesteld.
 • ten minste voldoen aan de daarop van toepassing zijnde wettelijke eisen en overheidsvoorschriften. Dat houdt in ieder geval in, dat wordt voldaan aan het zorgdragen door leverancier van een volledig, juist en ondertekend begeleidingsformulier.

16.3.          Leverancier garandeert dat de geleverde goederen in ieder geval uitgesloten zijn van:

 • explosieve- en/of ontvlambare stoffen;
 • materiaal met vocht- en luchtinsluitingen onder druk;
 • radioactieve stoffen met een meetwaarde die hoger is dan wettelijk is toegestaan; bij een hogere meetwaarde dan wettelijk is toegestaan zal de wettelijk vereiste procedure in gang worden gezet. Alle daaraan verbonden kosten komen voor rekening van leverancier;
 • batterijen;
 • Chroom 6;
 • met pathogenen besmette stoffen;
 • scherpe voorwerpen zoals messen, injectienaalden, bloedbuizen, etc.;
 • stoffen, die op andere wijze gevaar en/of (mogelijk) schade aan medewerkers van afnemer, aan derden, aan het milieu en/of aan apparatuur van afnemer kunnen veroorzaken, zodra deze goederen worden afgeleverd en zonder dat afnemer deze goederen heeft be- of verwerkt;


16.4.          Het bepaalde in artikel 14.2 is van overeenkomstige toepassing.

16.5.          Indien de te leveren zaken - mogelijk - niet kunnen voldoen aan het bepaalde in lid 2 meldt leverancier de desbetreffende eigenschappen voorafgaand aan sluiting van de (deel)overeenkomst en uiterlijk voorafgaand aan inladen voor transport aan afnemer, waarna afnemer het recht heeft om de deelovereenkomst niet aan te gaan of desbetreffende levering te weigeren.

16.6.          Leverancier is volledig aansprakelijk voor schade welke een direct of indirect gevolg is van de aanwezigheid van eigenschappen in de geleverde zaken als bedoeld in lid 2 ongeacht of leverancier schuld of nalatigheid verweten kan worden. Leverancier vrijwaart afnemer voor eventuele aanspraken van derden op dit punt.

16.7.          Afnemer garandeert dat de geleverde zaken, voor zover sprake is van afvalstoffen:

 • mogen worden geaccepteerd, ingezameld, ontvangen op grond van een verleende vergunning en/of andere overheidstoestemmingen;
 • zullen worden verwerkt op grond van een verleende vergunning en/of andere overheidstoestemmingen.

17.                   Aansprakelijkheid

17.1.           Leverancier is aansprakelijk voor alle materiële en/of immateriële (gevolg)schade die door afnemer wordt geleden als gevolg van:

       a. Een gebrek in/aan de geleverde goederen; of

       b. Handelen of nalaten van hem zelf, van zijn personeel of van degene die door hem bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

17.2.          Leverancier vrijwaart afnemer voor aanspraken van derden op vergoeding van schade op grond van aansprakelijkheid als hierboven omschreven.

17.3.          Het bepaalde in artikel 5.4 laat het recht van partijen onverlet om verrekening toe te passen met geleden schade in de situatie dat de wederpartij in verzuim is.

18.                  Toepasselijk recht en jurisdictie

18.1.           Voor situaties waarin deze keuze aan de orde is wordt ieder geschil tussen partijen ter zake van de overeenkomst bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, tenzij het bepaalde in artikel 7 van toepassing is of partijen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

18.2.          Idem is op deze overeenkomst het Nederlands recht van toepassing.

18.3.          De toepasselijkheid van de bepalingen van de ‘United Nations Convention on contracts for the sale of goods’ (het ‘Weens Koopverdrag’) is uitgesloten.